JSA – Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Part 1

ต้องการปฏิบัติตามข้อกำหนด OHSAS 18001 หรือฝึกอบรมให้หัวหน้างาน รู้จักวิเคราะห์แต่ละขั้นตอนการทำงานว่ามีความปลอดภัยหรืออันตรายตรงจุดใดในกระบวนการ โดยใช้ DVD หลักสูตรนี้ ไปเปิดให้ดูเป็นการฝึกอบรม
ติดต่อ 02-748-6500, 085-661-8857, 085-445-3650 สามรถคลิกดูราคาและรายละเอียดได้ที่
http://www.isohotnews.com/vcd/v06.htm

Posts